Tìm kiếm
Tìm kiếm

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang

Facebook
Email
Print

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, trực tiếp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nôn thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh An Giang, với một số nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), giới thiệu các sản phẩm đạt chứng nhận “Sản phẩm OCOP” tỉnh An Giang; Phối hợp các Sở, ban, ngành và các huyện, thị, xã, thành phố triển khai thực hiện Chương trình; Hướng dẫn triển khai chuyên môn, nghiệp vụ đối với Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện; Xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ và giám sát tình hình thực hiện vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác để thực hiện Chương trình; Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành để thực hiện có hiệu quả. Xây dựng, tham mưu ban hành Đề án, Kế hoạch; thực hiện các nhiệm vụ Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới. Theo dõi tiến độ triển khai thực hiện Chương trình; tổ chức công tác thông tin truyền thông, đào tạo tập huấn và các hoạt động khác liên quan đến Chương trình.